اخبار اجتماعی » پرداخت زودتر از موعد طلب مالباختگان سکه ثامن در صورت اجازه سران قوا