اخبار اقتصادی » اولویت های مهم اتاق در دوره نهم از زبان رئیس اتاق بازرگانی تهران