اخبار فناوری » ربات جدیدی که با لمس یا دیدن اشیا ماهیت آن‌ها را تشخیص می‌دهد