اخبار فناوری » فردی که تصمیم گرفته خاکستر گربه اش را به فضا بفرستد